เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
     
     บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรม เจ ปาร์ค ชลบุรี
99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2000 และได้มีการกำหนด
สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น
กรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 21 กันยายน 2565 และเพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
     ทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดาวน์โหลด

Thai | Eng