home menu company profile menu group policy menu jobs menu

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

 

            การประชุมผู้ถือหุ้น

    การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม การแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆนอกจากนี้บริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ

วันที่ประชุม
หัวข้อประชุม
สถานที่
Download
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
30/11/22
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ พาร์ค ชลบุรี 99/8 –99/9 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
30/11/21
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ พาร์ค ชลบุรี 99/8 –99/9 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
27/11/20
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ พาร์ค ชลบุรี 99/8 –99/9 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
29/11/19
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
30/11/18
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
30/11/17
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
30/11/16
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
30/11/15
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
28/11/14
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
29/11/13
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
30/11/12
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
30/11/11
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
30/11/10
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Copyright © 2007-2008 City Steel Public Company Limited All Right Reserved, Legal Notice. 88/3 Moo 4 Bypass Rd., Nongmaidaeng,
Muang, Chonburi 20000. Mobile. +668 1359 6942, Fax. +66 3821 4534