เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
     
     บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรม เจ ปาร์ค ชลบุรี
99/8, 99/9 หมู่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2000 และได้มีการกำหนด
สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น
กรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 21 กันยายน 2563 และเพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
     ทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดาวน์โหลด

Thai | Eng