รายละเอียด
     เรื่องกำหนดสิทธิ์เสนอเพิ่มวาระการประชุมและเพิ่มสิทธิ์เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
     บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน ) มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอเพิ่มวาระการประชุม
และมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นต่อ
คณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวิธีดังนี้
   1.ส่งทางจดหมายที่ บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/3 หมู่4
ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
   2.ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
   3.โทรศัพท์ที่เบอร์ 0-3821-4530-32,0-3821-4376 และ 0-3821-4378
   ซึ่งสิทธิ์ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและสิทธิ์ในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น
กรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2562
 
   หากมีข้อสงสัย
   กรุณาติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
   เบอร์โทรศัพท์ 0-3821-4530-32,0-3821-4376 และ 0-3821-4378