เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
     
     บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรม
ชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000 และได้มีการกำหนดสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็นกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 21 กันยายน 2562
     และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จึงได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดาวน์โหลด

Thai | Eng