รายละเอียด
      ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของทางบริษัทคือ 038-214530,038-214531
ไม่สามารถใช้งานได้แล้วซึ่งรายละเอียดของเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ
ที่สามารถใช้งานได้มีดังต่อไปนี้
 
     1. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ -
        -
     2. ฝ่ายการตลาด 081-3581155, 081-3583366
     3. ฝ่ายจัดซื้อ 086-3395601
     4. ฝ่ายอื่น ๆ  081-3596942
     5. โทรสาร 038-214534
     6. E-Mail : city@wkpgroup.com
    
 
    ** หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ทางwebsite ต่อไป