home menu company profile menu group policy menu jobs menu

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

 

 Investor Faq
 • Q : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านใดบ้าง
  • A : บริษัทได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 สายงานธุรกิจ ดังนี้
         1) City Steel Product ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานโลหะ ได้แก่ โลหะโครงสร้าง อุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง
         2) City Steel Service ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และงานบริการด้านโลหะแปรรูปครบวงจร
         3) City Steel Support ดำเนินงานด้านการสนับสนุนองค์กร ได้แก่ งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ธุรการ งานสื่อสารองค์กร การตรวจสอบภายใน
         4) City Steel Investment ดำเนินงานด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิม
 • Q : ทำไมจึงต้องจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นอีก 2 บริษัท ทั้ง ๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน
  • A : เนื่องจากบริษัทมีความต้องการที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในการขยายกำลังการผลิตครั้งแรกเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ แล ะครั้งที่ 2 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดังนั้นหากขอรับการส่งเสริมในชื่อบริษัทเดิมจะต้องจัดทำบัญชีแยกส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างชัดเจน
 • Q : ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตเท่าใด
  • A : กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตรวม 25,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานจำนวน 2 แห่ง และศูนย์บริการแปรรูปโลหะ 1 แห่ง ซึ่งดำเนินการผลิตภายใต้การจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
        1) บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และศูนย์บริการแปรรูปโลหะ (สาขา 1) มีกำลังการผลิต 16,000 ตันต่อปี
        2) บริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด มีกำลังการผลิต 9,000 ตัน
 • Q : ลักษณะการขายสินค้าของบริษัทเป็นการขายแบบโครงการ ไม่มีสัญญาระยะยาว และผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน ดังนั้นบริษัทมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้
  • A : บริษัทได้จัดให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการจากหลายอุตสาหกรรม และการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ทำให้ในปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 2,000 ราย กระจายใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรถยนต์หรือออกรถรุ่นใหม่หมุนเวียนกัน ทำให้มีความต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
 • Q : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างไร
  • A : บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและการบริการเกี่ยวกับงานโลหะที่ครบวงจร โดยผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด และเป็นผู้นำทางด้านการเพิ่มผลผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา
 • Q : เนื่องจากเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท ดังนั้นราคาเหล็กที่ผันผวนมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่
  • A : ราคาเหล็กที่ผันผวนมีผลกระทบไม่มากต่อต้นทุนขายของบริษัท เนื่องจากเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของต้นทุนขาย และทางบริษัทได้มีการกำหนดราคาขายโดยใช้นโยบายต้นทุนบวกกำไร (Cost Plus Margin) และยังได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาเหล็ก แล้วนำมาพิจารณาสั่งซื้อและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม จึงทำให้บริษัทสามารถรักษาส่วนต่างของกำไรได้ ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากราคาเหล็กที่ผันผวน โดยมีการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลังไว้ตามอัตราที่แปรผันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
 • Q : บริษัทมีผลกำไรที่ดี แต่เหตุใดจึงมีคู่แข่งขันไม่มาก
  • A : ในการดำเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบันนี้ ทุกธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมาก ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ แต่สำหรับคู่แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายนัก ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะจะมีผลกำไรที่ดี และใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากนัก แต่การลงทุนในธุรกิจนี้จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ประกอบการอย่างมาก และจะต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างการยอมรับจากลูกค้า รวมทั้งต้องมีการวางแผนและมีระบบการบริหารจัดการการผลิตที่ดี มีการปรับปรุงเครื่องจักร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงจะสามารถอยู่รอดและสร้างผลกำไรได้
 • Q : คู่แข่งของบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร
  • A : 1) คู่แข่งที่เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในประเทศ
        ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะมีรูปแบบมาตรฐานตายตัว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้มากนัก ส่วนในด้านคุณภาพนั้นมีความเท่าเทียมกัน แต่มีราคาขายสูงกว่า
   2) คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ
        ราคาของผลิตภัณฑ์จะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะเน้นการแข่งขันที่คุณภาพและบริการ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่มีความสม่ำเสมอ และยังมีความได้เปรียบในด้านความหลากหลายและครบวงจรกว่า เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่คู่แข่งรายใดรายหนึ่งมีผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท
   3) คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตรายเล็กในประเทศ
        ส่วนใหญ่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน เนื่องจากเครื่องมือที่มีจำกัดและไม่มีการวิจัยและพัฒนา ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้อยกว่า แต่จะเน้นราคาขายที่ถูกกว่า
 • Q : อะไรคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • A : ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor) ของบริษัท คือ การให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
        1) Quality บริษัทมีนโยบายมุ่งความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน สวยงาม มีความประณีตเรียบร้อย ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน
        2) Cost บริษัทมีการบริหารต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารขั้นตอนการผลิตให้มีของเสียน้อยที่สุด รวมทั้งการบริหารวัตถุดิบในการผลิตให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
        3) Delivery บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามกำหนดเวลา
        4) Innovation / Design บริษัทมีการให้คำปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
        5) Service บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย เช่น การให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ การเข้าไปตรวจสอบการใช้งานหลังจากการติดตั้ง
        6) Brand บริษัทได้พยายามสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้า
 • Q : ปัจจุบันบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดี ดังนั้นในอนาคตมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรเงินและการลงทุนอย่างไร
  • A : บริษัทได้วางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรเงินและการลงทุนโดยจัดสรรเงินเพื่อใช้ดำเนินการดังนี้
        1) ในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทางบริษัทได้จัดสรรเงินสดส่วนหนึ่งมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
        2) นำเงินสดหมุนเวียนที่มีอยู่มาซื้อสินค้า เพื่อให้ได้ส่วนลดเงินสด ในช่วงที่สถานการณ์ราคาเหล็กปรับสูงขึ้นมาก ๆ
        3) นำมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงสิ้นปี
        4) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะเปิดศูนย์บริการงานโลหะแบบครบวงจรตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ
 
 

Copyright © 2007-2008 City Steel Public Company Limited All Right Reserved, Legal Notice. 88/3 Moo 4 Bypass Rd., Nongmaidaeng,
Muang, Chonburi 20000. Mobile. +668 1359 6942, Fax. +66 3821 4534