15/12/20
08:05
   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/12/20
08:05
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2563
15/12/20
08:22
   แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
15/12/20
08:06
    งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
30/11/20
08:05
   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28/09/20
08:15
   การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี
28/09/20
08:13
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2563
28/09/20
08:12
   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/09/20
08:11
   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
01/09/20
08:25
   แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
15/06/20
08:05
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2563
15/06/20
08:05
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
15/06/20
08:04
   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
16/03/20
08:05
   แจ้งกรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
16/03/20
08:05
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2563
16/03/20
08:05
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
16/03/20
08:04
   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)