16/12/19
08:06
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2562
16/12/19
08:06
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
16/12/19
08:05
    งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
02/12/19
08:09
   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
31/10/19
12:37
   แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท
30/09/19
08:04
   การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี
30/09/19
07:56
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2562
30/09/19
07:55
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
30/09/19
07:54
   งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
30/08/19
08:30
   แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อ
   กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
14/06/19
08:11
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2562
14/06/19
08:11
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/06/19
08:10
   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
18/03/19
08:06
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2562
18/03/19
08:06
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
18/03/19
08:05
   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)