21/10/09
08:39
   แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2552 บนเวบไซต์
21/10/09
08:39
   Dissemination of agenda details of the 2009 AGM
02/10/09
08:34
   แจ้งเผยแพร่การเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อกรรมการ AGM 2009
02/10/09
08:34
   Inform to propose additional agenda andnominate director
28/09/09
09:06
   แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552
28/09/09
09:06
   Annual Dividend Payment and Sets Date for the 2009 AGM
28/09/09
08:55
   ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2551/2552 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
28/09/09
08:55
   Clarification of Operating Results Varied By More Than 20%
28/09/09
08:50
   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
28/09/09
08:50
   Audited Yearly F/S And Consolidated F/S (F45-3)
28/09/09
08:37
   งบการเงินรายปี 2009  
28/09/09
08:37
   Financial Statement Yearly 2009  
08/09/09
13:11
   แจ้งความคืบหน้าเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น
08/09/09
13:11
   The Progress on the Change in Shareholder Structure
08/09/09
08:38
   แจ้งความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย
08/09/09
08:38
   Inform of the Progress on the Establishment of Subsidiary
07/09/09
09:13
   แจ้งขยายเวลาการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
07/09/09
09:13
   Extension of the Shareholder Restructuring Process
02/09/09
09:08
   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
02/09/09
09:08
   Inform of Change In Shareholder Structure
15/06/09
08:50
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3 [F45-3]
15/06/09
08:50
   Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3)
15/06/09
08:50
   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009  
15/06/09
08:50
   Financial Statement Quarter 3/2009
15/06/09
08:50
   ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
15/06/09
08:50
   Clarification of Operating Results Varied By More Than 20%
16/03/09
08:28
   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009  
16/03/09
08:27
   Financial Statement Quarter 2/2009  
16/03/09
09:05
   แจ้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
16/03/09
09:05
   Report scope of Worrk of the Audit Committee
16/03/09
08:27
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
16/03/09
08:26
   Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S (F45-3)